Begroting 2019

P6 Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Taakveld:

Wat gaan we doen?

Hoe doen we dat?

Langer thuis wonen stimuleren;

Verstevigen algemeen toegankelijke welzijnsvoorzieningen;

Investeren in preventieve voorzieningen voor alle inwoners;

Gemeenschapszin stimuleren en faciliteren;

Blijven werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet.

Voortzetten Transformatie Sociaal Domein en doorvoeren innovaties;

Regionale samenwerking;

Samen met zorgondernemers het Plan van aanpak ‘Langer thuis wonen’ opstellen;

Doorontwikkelen Brede Welzijnsorganisatie;

Samen met het Platform gehandicapten Voorschoten toegankelijkheid verbeteren;

Organiseren van laagdrempelige preventieve zorg en ondersteuning (18- én 18+);

Sturen op de prestatieafspraken met jeugd- en jongerenwerk;

Borgen van activiteiten voor inwoners met een beperking (nu VTV);

Verstevigen wijkbeleid;

Subsidiebeleid uitvoeren.

Toelichting

Voortzetten Transformatie Sociaal Domein en doorvoeren innovaties
Sinds de decentralisatie in 2015 is door gemeente en haar partners ingezet op de overname van taken die met de nieuwe wetten bij de gemeente zijn belegd en er is veel oog geweest voor het bieden van continuïteit aan cliënten. Er is bovendien hard gewerkt om niemand tussen de wal en het schip te laten geraken. Tot op heden is de transformatie van het sociaal domein niet volledig en is het nog onvoldoende gelukt om het landschap van organisaties en hun aanbod anders te organiseren. Om deze gewenste transformatie op gang te brengen en te houden zijn in het beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 een aantal doelen en gewenste effecten voor de komende jaren bepaald. Om deze doelen en effecten te bereiken zal er in 2019 nadrukkelijk worden ingezet op projecten en innovaties die hier een bijdrage aan leveren. Omdat er voor de nabije toekomst een stijging van de zorgvraag wordt verwacht wordt er geïnvesteerd in projecten die, onder andere door de inzet van collectief en preventief aanbod, met dezelfde middelen meer mensen kunnen helpen. Door te investeren in versterking van of uitbouwen van (organisaties in) de samenleving, kan er in de toekomst sprake zijn van een structurele verschuiving van middelen naar ‘de voorkant’.

Regionale samenwerking
In de regio maken gemeenten afspraken over de wijze waarop de regionale inkoop in het Sociaal Domein wordt uitgevoerd en de wijze waarop daarnaar wordt toegeleid in de lokale samenwerkingsverbanden. De afspraken zijn vastgelegd in contracten. Dit geldt zowel voor de uitvoering van hulp, als voor de uitvoering van publieke taken. Op basis van de in het coalitieakkoord genoemde  wens om de focus naar de Leidse regio te verleggen, wordt (verder) gewerkt aan een traject om inkoop meer te organiseren in de Leidse regio.

Project ‘Langer thuis wonen’
In 2018 wordt in samenwerking met Vilans (een landelijke organisatie die onder andere onderzoek doet naar dementie) een knelpuntenanalyse gemaakt door na te gaan wat er goed gaat in Voorschoten en wat verbeterd moet worden. Begin 2019 wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin beschreven wordt hoe de verbeterpunten worden aangepakt. Hierbij wordt nadrukkelijk samengewerkt met de vereniging van zorgondernemers (in oprichting).

Doorontwikkelen Brede Welzijnsorganisatie
Zoals in het coalitieakkoord is aangegeven wil de gemeente Voorschoten toe naar een brede welzijnsorganisatie en deze ontwikkeling moet gereed zijn per 1 januari 2020. In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Duurzaam vooruitstrevend’ staan de ambities van het nieuwe college met betrekking tot de nieuwe welzijnsorganisatie beschreven: één lokale brede welzijnsorganisatie met één voordeur, één loket en één telefoonnummer.

Om uitvoering te kunnen geven aan de wijze waarop verantwoordelijkheden en taken in de toekomst door een brede welzijnsorganisatie uitgevoerd kunnen worden zijn er ingrijpende wijzigingen nodig in de wijze waarop de gemeente nu haar ondersteuning heeft geregeld. Dit gaat om veranderingen op het gebied van financiering, sturing, dienstverlening en samenwerking met andere organisaties.

Organiseren van laagdrempelige preventieve zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Voorschoten
Er wordt in samenwerking met de partners in het sociaal domein, conform het coalitieakkoord, invulling gegeven aan een passend preventief aanbod en het verbinden van diverse soorten van ondersteuning (0de en 1ste lijns ondersteuning). Een voorwaarde hiervoor is het hebben van een goed zicht op de problematiek op wijkniveau en op het aanbod van maatwerk naar collectief (preventief). Er wordt met nadruk afgestemd met het traject van de doorontwikkeling van de brede welzijnsorganisatie.

Sturen op de prestatieafspraken met jeugd- en jongerenwerk
Jeugd- en Jongerenwerk richt zich in Voorschoten op de terreinen voorlichting en informatie, accommodatie-gebonden jongerenwerk, ambulant Jongerenwerk, coaching en participatie door middel van projecten in samenwerking met ketenpartners. Jongerenwerk speelt samen met de politie een rol in de aanpak van overlast en is betrokken bij de heroriëntatie op het gebruik van hangplekken. In het prestatiedocument zijn de door de gemeente Voorschoten beoogde effecten gekoppeld aan resultaten, doelen en prestatie indicatoren.

Activiteiten VTV voor inwoners van Voorschoten
De Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) biedt aan mensen met een verstandelijke beperking een aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun bestaan. Het aanbod wordt nu uitgevoerd in de regio, voornamelijk Leiden.
Verschillende inwoners van Voorschoten maken gebruik van de activiteiten van het VTV, waarvoor de financiering voorheen in regionaal verband plaatsvond. Sinds 2018 betaalt iedere deelnemende gemeente naar rato van het aantal deelnemers een bedrag. Hiervoor wordt met ingang van 2019 een budget begroot. In het kader van de inclusieve samenleving wordt 2019 gebruikt om de activiteiten van de VTV voor de Voorschotense deelnemers zo veel als mogelijk lokaal te organiseren. Voor de begeleiding van de activiteiten maakt het VTV gebruik van professionals en vrijwilligers.  

Verstevigen wijkbeleid
In aansluiting op de doelen en effecten in het Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 gaat de gemeente actief aan de slag om het wijkbeleid te verstevigen. In de samenleving is er de afgelopen jaren veel veranderd en dat heeft zijn uitwerking op de wijze waarop de gemeente invulling wil geven aan haar wijkbeleid. Ooit lag de focus op het betrekken van inwoners bij vraagstukken in de openbare ruimte. Het klassieke ‘schoon, heel en veilig’. De laatste jaren is er een verschuiving op gang gekomen en is een bijdrage aan de sociale cohesie een belangrijke factor geworden. Het is de wens om de komende jaren te komen tot een proactieve wijkaanpak, waarin de regisserende, faciliterende en stimulerende rol van de gemeente rondom vraagstukken en initiatieven in de wijk verankerd is.