Begroting 2019

Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting.

De beleidsbegroting is opgebouwd uit een programmaplan en de verplichte paragrafen.
In het programmaplan is het beleid in Voorschoten op hoofdlijnen opgenomen, met het geld dat we daarvoor beschikbaar hebben. De paragrafen richten zich op de beheeraspecten zoals bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, lokale heffingen en grondbeleid.

De financiële begroting gaat vooral in op de financiële positie van onze gemeente. Hierin is het totale financiële overzicht opgenomen, inclusief de toelichtingen. Dit bestaat uit de door de raad vastgestelde kaders, het algemene financiële beeld en het overzicht van de baten en lasten.

De opbouw van de beleidsbegroting en de financiële begroting lichten we hieronder toe.

Beleidsbegroting
Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) bevat de beleidsbegroting:

 1. De te realiseren programma's;
 2. Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
 3. Een overzicht van de kosten van overhead;
 4. Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting;
 5. Het bedrag voor onvoorzien.

In de programma’s is opgenomen welke maatschappelijke doelen we nastreven, welke activiteiten we daarvoor gaan uitvoeren en wat het kost. De beleidsindicatoren geven een indicatie van de gewenste maatschappelijke effecten.

Elk programma begint met de doelstelling van het programma. Daaronder volgt een tabel met de manier waarop via de verschillende taakvelden de doelstelling uit het programma wordt ingevuld. De totaalraming van het programma is opgenomen aan het eind van het programma.

Per taakveld is vervolgens een inhoudelijke toelichting opgesteld voor 2019 en verdere jaren. De verschillenverklaring is 2019 ten opzichte van 2018 en te vinden in de financiële begroting.

Ter afsluiting van de taakvelden zijn de wettelijke grondslagen en beleidskaders vermeld.  

Naast het programmaplan bevat de beleidsbegroting de wettelijk verplichte paragrafen.
In de tabel hieronder staan deze vermeld.


Tabel 1 Paragrafen

Paragraaf

Inhoud

1. Lokale heffingen

Ontwikkelingen op het gebied van de belastingen en heffingen.  
Per heffing geven wij aan wat het beleid is en op welke wijze het tarief tot stand is gekomen. Ook geven wij inzicht in de (geraamde) opbrengsten.

2. Weerstandsvermogen en
Risicobeheer

Financiële gezondheid van de gemeente
De paragraaf geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen.

3. Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid ten aanzien van het beheer van kapitaalgoederen.
Dit zijn onder andere onderhoud en vervanging van openbaar groen, wegen, riolering, openbare verlichting, verkeerslichtinstallaties en -borden, watergangen (waarvoor de gemeente een onderhoudsverplichting heeft) en civiele kunstwerken.

4. Financiering

Ontwikkelingen en keuzes in het financieringsbeleid.

5. Bedrijfsvoering

De wijze waarop de gemeente met de bedrijfsvoeringstaken omgaat.

6. Verbonden partijen

Een overzicht van alle verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk  belang heeft.

7. Grondbeleid

Visie van de gemeente op het grondbeleid.
Deze licht de wijze waarop het grondbeleid ten uitvoer wordt gebracht toe en de prognose van de resultaten van grondexploitaties, winstneming en verloop van reserves.

8. Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

Een overzicht van de bezuinigingen in 2019-2022 die in de ramingen zijn verwerkt.
De bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen die in deze begroting opgenomen zijn, staan expliciet vermeld in deze paragraaf. Hierdoor kunnen deze onderwerpen goed worden gemonitord.


Financiële begroting

Uitleg over de financiële begroting is in de leeswijzer van de financiële begroting opgenomen.

Helemaal achterin de begroting, na de financiële begroting, zijn zeven bijlagen opgenomen te weten:

 • Bijlage 1    Nieuw beleid per programma
 • Bijlage 2   Reserves en voorzieningen
 • Bijlage 3   Algemene uitkering uit het gemeentefonds
 • Bijlage 4   Subsidies
 • Bijlage 5   Overzicht baten en lasten per taakveld
 • Bijlage 6   Investeringen
 • Bijlage 7   Wettelijke kaders

Disclaimer: In het document worden de financiële tabellen automatisch gegenereerd, waardoor er afrondingsverschillen in cijfers kunnen voorkomen.