Begroting

Leeswijzer voor de financiële begroting

Naast de programma’s en de paragrafen uit de beleidsbegroting kent de programmabegroting een financiële begroting. Volgens de voorschriften uit de BBV moet daarin opgenomen worden:

  1. Het overzicht van baten en lasten en de toelichting;
  2. De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting;
  3. De bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

In deze begroting is dat uitgewerkt in de volgende onderdelen:

  • Resultaat begroting 2019;
  • Het financieel meerjarenperspectief 2020-2022;
  • De bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

In de toelichting per programma en taakveld vindt de cijfermatige vergelijking plaats tussen 2018 en 2019. Bij het onderdeel financieel meerjarenbeeld 2020-2022 wordt een meerjarenoverzicht gepresenteerd van baten en lasten. In dit overzicht zijn de gevolgen van nieuw beleid en eventuele bezuinigingen integraal verwerkt. In de programmatoelichtingen zijn de concrete maatregelen toegelicht.