Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Tabel 130 (bedragen * 1.000)

Overzicht reserves

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2018-2022                  per 31 december

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene reserves

Concernreserve

18.448

18.238

18.157

18.107

18.058

Reserve weerstandsvermogen

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal algemene reserves

22.448

22.238

22.157

22.107

22.058

Bestemmingreserves

Best.res. bovenwijkse voorzieningen

845

845

845

845

845

Best.res. advies groep toegankelijkheid

19

19

19

19

19

Best.res. Volkshuisvesting

499

499

499

499

499

Best.res. expl. gemeentelijke accomm.

0

0

0

0

0

Best.res. egalisatieres.sociaal domein

1.381

741

491

366

366

Best.res. regionale investeringen

1.000

750

500

250

0

Best.res. duurzaamheid

248

173

143

143

143

Best.res. Gemeentewerf

805

805

805

805

805

Best.res. rekenkamercommissie WVO

78

78

78

78

78

Best.res. dekking tekorten BUIG

1.314

1.314

1.314

1.314

1.314

Best.res. Vlietwijk-KEEL (nagekomen k.)

1

1

1

1

1

Best.res. Noord Hofland (nagekomen k.)

0

0

0

0

0

Best.reserve monumenten

290

290

290

290

290

Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening)

3.456

3.333

3.209

2.729

2.233

BR Accommodaties gemeentelijk personeel

142

142

142

142

142

0

0

Totaal bestemmingreserves

10.077

8.988

8.335

7.480

6.734

Totaal Reserves

32.525

31.227

30.491

29.587

28.792

Tabel 131 (bedragen * 1.000)

Overzicht voorzieningen

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2018-2022                  per 31 december

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Ondh.gebouwen, accom.en schoolgeb.

Voorziening buitenonderhoud schoolgeb.

232

232

232

232

232

Overige onderhoudsvoorzieningen

Voorz. onderhoud bijzonder onderwijs

11

11

11

11

11

Voorz. Openbare verlichting

105

44

5

14

52

Voorz. baggerwerkzaamheden

9

19

30

40

51

Voorz. Speelplaatsen

9

70

85

157

135

Voorziening onderhoud wegen

760

403

238

79

638

Voorziening onderhoud VRI

58

123

179

190

177

Voorziening onderhoud bruggen

35

28

31

42

19

Voorziening invoering Omgevingswet

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal

onderhoudsegelisatievoorzieningen

2.219

1.931

1.811

1.765

2.315

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Voorziening riolering

1.613

1.448

1.283

1.118

953

Voorziening afvalstoffenheffing

1.014

894

920

946

972

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

2.627

2.342

2.203

2.064

1.925

Voorzieningen voor verplichtingen

Voorz. pensioenverplichtingen (bestuur)

1.790

1.917

2.043

2.170

2.297

Voorz. spaarcontracten

40

40

40

40

40

Voorz. beeldenplan

27

27

27

27

27

Voorz. parkeergarage Rabobank Niersman

3.251

3.251

3.251

3.251

3.251

Voorzieningen voor risico's

Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning

19

19

19

19

19

Totaal voorzieningen voor

verplichtingen, verliezen en risico's

5.126

5.253

5.380

5.506

5.633

Totaal voorzieningen

9.972

9.526

9.394

9.335

9.873

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

Begrote stand

2018

2019

2020

2021

2022

Totaal reserves

32.525

31.227

30.491

29.587

28.792

Totaal voorzieningen

9.972

9.526

9.394

9.335

9.873

Totaal reserves en voorzieningen

42.497

40.752

39.885

38.922

38.665