Begroting 2019

Overzicht baten en lasten per taakveld

P0 Bestuur en ondersteuning

Tabel 136

Programma:P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting

Begroting

Begroting

Saldo van baten en lasten per taakveld

2019

2019

2019

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

165.600

-2.975.310

-2.809.710

0.2  Burgerzaken

411.458

-802.934

-391.476

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

48.578

-237.022

-188.444

0.4  Overhead

23.586

-7.736.315

-7.712.729

0.5  Treasury

1.263.430

-663.941

599.489

0.61 OZB Woningen

5.819.582

-217.953

5.601.629

0.62 OZB Niet-Woningen

1.016.697

-43.479

973.218

0.64 Belastingen overig

1.314.682

-91.288

1.223.394

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

28.805.633

0

28.805.633

0.8  Overige baten en lasten

110.270

-940.272

-830.002

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

-15.088

-15.088

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten programma

38.979.516

-13.723.602

25.255.914

Mutaties reserves

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

0.1 Bestuur

250.000

0

250.000

0.2  Burgerzaken

0

0

0

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

15.088

0

15.088

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

0

0.4  Overhead

0

0

0

Mutaties reserves programma

265.088

0

265.088

Geraamde resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

0.1 Bestuur

415.600

-2.975.310

-2.559.710

0.2  Burgerzaken

411.458

-802.934

-391.476

0.3  Beheer overige gebouwen en gronden

48.578

-237.022

-188.444

0.4  Overhead

23.586

-7.736.315

-7.712.729

0.5  Treasury

1.263.430

-663.941

599.489

0.61 OZB Woningen

5.819.582

-217.953

5.601.629

0.62 OZB Niet-Woningen

1.016.697

-43.479

973.218

0.64 Belastingen overig

1.314.682

-91.288

1.223.394

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

28.805.633

0

28.805.633

0.8  Overige baten en lasten

110.270

-940.272

-830.002

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

15.088

-15.088

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0.11 Resultaat rekening Baten en Lasten

0

0

0

Geraamde resultaat programma

39.244.604

-13.723.602

25.521.002