Begroting 2019

Wettelijke kaders

Tabel 147

WETTELIJKE BELEIDSKADERS   

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Europees

Energiewet

X

Europese Richtlijn 2006/44/EG van 21 november 2008 betreffende de waterkwaliteit voor het leven van vissen

X

Europese Richtlijn 2006/7/EG, 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit

X

Kader Richtlijn Water (KRW)

X

X

Stroomgebied Beheerplan (SGBP)

X

X

Centraal

4de Nota Waterhuishouding (NW4)

X

Aanbestedingswet

X

Activiteitenbesluit

X

Afvalstoffenwet

X

Algemene plaatselijke verordening

X

X

Algemene wet bestuursrecht

X

Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 2009

X

Besluit lozingen

X

Besluit omgevingsrecht (Bor)

X

Besluit ruimtelijke ordening

X

X

Bestuursakkoord Waterketen 2007

X

Bijstand voor zelfstandigen 2004 (BBZ)

X

Bouwbesluit

X

X

X

Burgerlijk Wetboek 1 & 10

X

Crisis- en herstelwet

X

Deltaprogramma

X

Drank- en Horecawetgeving

X

Duurzaam Inkoopbeleid

X

Erfgoedwet

X

Flora- en Faunawet

X

X

Gemeentewet

X

X

X

X

X

Grondwet

X

Huisvestingswet 2014

X

Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOAW)

X

Inkomensvoorziening oudere zelfstandigen (IOAZ)

X

Jeugdwet

X

X

Kieswet

X

Landelijk Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

X

Leerplichtwet

X

Mediawet: artikel 2.170a

X

Monumentenwet

X

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)

X

X

Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (NBW-a)

X

Nota Ruimte

X

X

Omgevingswet (vanaf 2020)

X

X

X

X

X

Participatiewet

X

X

Paspoort wet

X

Planwet verkeer en vervoer

X

Politiewet

X

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (RUDDO)

X

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

X

Rijksvisie Waterketen

X

Rijkswet op het Nederlanderschap

X

SER-Energieakkoord

X

Visie Erfgoed en Ruimte ‘Kiezen voor Karakter’ 2016-2018

Vreemdelingenwet

X

Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

X

Waterschapswet

X

Waterwet

X

X

Wegenverkeerswet

X

X

Wegenwet

X

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

X

X

X

Wet Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

X

Wet Basisregistraties Personen (BRP)

X

Wet bescherming persoonsgegevens

X

Wet besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

X

X

Wet Bibob

X

Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) en verordening

X

Wet bodembescherming (wbb)

X

X

Wet Bopz (IBS)

X

Wet dualisering gemeentebestuur en provinciebestuur

X

Wet financiering decentrale overheden (FIDO)

X

Wet gemeenschappelijke regelingen

X

Wet Gemeentelijke Watertaken (Wgm)

X

Wet Houdbare Overheidsfinanciën

X

Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

X

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

X

Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)

X

X

Wet Markt en Overheid

X

Wet milieubeheer (Wm)

X

X

X

X

Wet natuurbescherming

Wet op de justitiële documentatie

X

Wet op het passend onderwijs

X

Wet op het primair onderwijs

X

Wet op ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Huisvestingsverordening onderwijs

X

Wet op staatssteun

X

Wet revitalisering generiek toezicht

X

Wet ruimtelijke ordening (wro)

X

X

X

X

X

Wet Schatkistbankieren

X

Wet sociale werkvoorziening (WSW)

X

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

X

Wet tijdelijk huisverbod

X

Wet Veiligheidsregio's

X

Wet voorkeursrecht Gemeenten (Wvg)

X

Wettelijk beleidskader toeristenbelasting: Gemeentewet en verordening toeristenbelasting

X

Winkeltijdenwet

X

(nieuwe) Woningwet 2015

X

Provinciaal

Detailhandel visie provincie Zuid-Holland

X

Economische Agenda Holland Rijnland

X

Economische Agenda Leidse Regio

X

Huisvestingsverordening Holland Rijnland

X

Kantorenstrategie Holland Rijnland

X

Provinciaal Waterplan 2010-2015

X

Provinciale verordening ruimte

X

Regionale Bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland

X

Regionale Detailhandelsstructuurvisie Holland Rijnland

X

Regionale structuurvisie

X

Regionale structuurvisie Holland Rijnland

X

Rioleringsbeleid in het buitengebied

X

Structuurvisie en Verordening Ruimte provincie Zuid-Holland

X

Visie Ruimte en Mobiliteit

X

X

Regionaal

Advies Nota Grondwater

X

Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 ‘Erfenis, erfgoed en erfgoud’

X

Energieakkoord Holland Rijnland

X

Hoogheemraadschap van Rijnland

X

Keur Rijnland

X

Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide

X

Nota Emissie beheer riolering

X

Nota Peilbesluit

X

Provinciaal Waterplan Zuid Holland

X

Regioprofielen cultuurhistorie Zuid-Holland

X

Verordening Ruimte en mobiliteit

X

Visie Ruimte en Mobiliteit

X

Waterbeheerplan Hoogheemraadschap van Rijnland

X

X

Regionale Woonagenda 2017 Holland-Rijnland

X

Lokaal

Afvalbeleidsplan Voorschoten 2016-2020

X

Afvalstoffenverordening

X

Afvalvisie 2013-2030

X

Archeologie

X

Beheerplan Bruggen

X

Beheerplan groen 2016-2020

X

Beheerplan Openbare Verlichting

X

Beheerplan spelen 2016-2020

X

Beheerplan Verkeersregelinstallaties

X

Beheerplan Water

X

Beheerplan Wegen

X

Bouwverordening Voorschoten

X

X

X

Budgethoudersregeling

X

Controleprotocol

X

Cultuurnota Voorschoten 2017-2020 'Verbinden, meedoen en versterken

X

Economische Visie Voorschoten 2016 – 2019

X

X

Financiële verordening

X

Gedragscode bestuurlijke integriteit

X

Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2014 ''Kwestie van evenwicht''

X

Groenstructuurvisie gemeente Voorschoten (en Evaluatie Groenstructuurvisie)

X

Implementatieplan dienstverlening 2015-2017

X

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

X

Legesverordening

X

X

Marktverordening Voorschoten / Inrichtingsplan warenmarkt

X

Milieubeleidsplan

X

X

X

Normenkader accountant

X

Nota activabeleid

X

Nota Cultureel Erfgoed

X

Nota grondbeleid

X

Nota lokale heffingen

X

Nota overkoepelend financieel beleidskader 2015 Voorschoten

X

Nota reserves en voorzieningen

X

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

X

Regelement van Orde voor de vergadering van de Gemeenteraad 2012

X

Regionaal Beleidsplan Politie-eenheid Den Haag

X

Regionaal Crisisplan

X

Structuurvisie

X

Structuurvisie Cultuurhistorie 2013-2018

X

Subsidieplan Voorschoten 2017-2020

X

Themacirculaire incidentele baten en lasten 2015

X

Treasurystatuut

X

Van Afval Naar Grondstof

X

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

X

Verbreed gemeentelijk rioolplan 2014-2018

X

Verkeersplan Voorschoten

X

X

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2003

X

Verordening op de raadscommissies 2012

X

Verordening op de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 2013

X

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014

X

Verordening toeristenbelasting

X

Verordening Werkgeverscommissie Voorschoten 2011

X

Visie op de dienstverlening

X

Woonvisie

X

Huisvestingsverordening

X