Begroting 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Lasten, baten, saldo

Lasten € 5.168.295
Baten € -174.229
Saldo € 4.994.066