Begroting 2019

P7 Volksgezondheid en milieu

Lasten, baten, saldo

Lasten € 6.407.833
Baten € -6.638.463
Saldo € -230.630