Begroting 2019

Nieuw beleid per programma

Tabel 129

Omschrijving/jaar (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

2022

1. Uitvoeren kwaliteitsmaatregelen Voorstraat

-15

0

0

0

2. Opstellen beeldkwaliteitsplan centrum

-18

0

0

0

3. Opleidingskosten wijkambassadeurs

-5

0

0

0

4. Energiebezuiniging 2019

-45

0

0

0

5. Coördinatie en uitvoering Energietransitie

-30

-30

0

0

6. Bijdrage per inwoner Platform Slappe Bodem

-3

-3

-3

-3

7. Actualiseren woonvisie en opstellen prestatieafspraken1

-15

0

0

0

8. Participatie in groen

-25

0

0

0

9. Economische promotie

-45

-45

-45

-45

Totaal

-200

-78

-48

-48

Toelichting nieuw beleid n.a.v. uitwerking coalitieakkoord

1. Uitvoeren kwaliteitsmaatregelen Voorstraat
In 2018 is door de Taskforce een plan opgesteld voor de Voorstraat ten behoeve van een balans tussen woonkwaliteit en de centrumfunctie. Voor de uitvoering van dit plan wordt € 15.000 begroot voor kwaliteitsmaatregelen Voorstraat in 2019.

2. Opstellen beeldkwaliteitsplan centrum
Gezamenlijk met de Taskforce Dorpscentrum en het COV wordt een beeldkwaliteitsplan voor het centrum opgesteld om een kader te bieden voor de uitstraling van het winkelcentrum. Een kwalitatief hoogwaardig winkelcentrum draagt namelijk bij aan de toekomstbestendigheid van het centrum. Voor de uitvoering van dit beeldkwaliteitsplan wordt een bijdrage van de gemeente begroot van € 17.500 in 2019.

3. Opleidingskosten wijkambassadeurs
Voor het werven en trainen van wijkambassadeurs die woningeigenaren kunnen ondersteunen bij  verduurzamingsplannen is een incidenteel bedrag nodig van € 5.000.

4. Energiebezuiniging 2019
We ontwikkelen en realiseren een bezuinigingsplan voor het energieverbruik van de gemeente zelf. Hiermee wordt het eigen energieverbruik (van bijvoorbeeld vastgoed en straatverlichting) doorgelicht en er wordt gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen door bijvoorbeeld gebruik van slimme meters. Hiervoor is incidenteel € 45.000 nodig voor het laten uitvoeren van het onderzoek en kleine investeringen (bijvoorbeeld aanpassing meters e.d.). Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de reserve duurzaamheid.

5. Coördinatie en uitvoering Energietransitie
Om binnen alle taken enerzijds focus te houden en anderzijds de samenhang te bewaken (zeker niet in de laatste plaats met de uitwerking van het regionaal energieakkoord dat we samen met Holland Rijnland oppakken) is voor 2 jaar een coördinator nodig die ook zelf een actieve rol kan vervullen in de energietransitie.  Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit de reserve duurzaamheid.

6. Bijdrage per inwoner Platform Slappe Bodem
Voor het delen van kennis, afstemming en gezamenlijk te lobbyen is aangesloten bij het Platform Slappe Bodem. Omdat Voorschoten plaatselijk last heeft van bodemdaling en hoge kosten moet maken voor het regulier herstel van de openbare ruimte, die door deze bodemdaling wordt veroorzaakt, is de samenwerking gezocht met gemeenten die hetzelfde lot treft. Op termijn zou dit voordeel moeten opleveren doordat óf gezamenlijk compensatie vanuit het gemeentefonds kan worden gerealiseerd óf er door gezamenlijkheid reductie in de kosten kan worden behaald door innovatieve manieren van herstel.

7. Actualiseren woonvisie en opstellen prestatieafspraken
In 2019 wordt de woonvisie geactualiseerd, waarin de nieuwe ambities van het college worden verwerkt, zoals het sturen op flexibel en gevarieerd bouwen en de ambitie om nog met 10% te groeien. Hier worden afspraken over gemaakt met ontwikkelaars en woningcorporaties. Tevens wordt ingezet op werken en wonen vanuit integrale benadering en het aanpakken van de wachtlijsten. In regioverband wordt er uitvoering gegeven aan de Regionale Woonagenda 2017 Holland-Rijnland met bijbehorend Uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld zowel regionaal als lokaal. Hiervoor is incidenteel € 15.000 nodig in 2019.

8. Participatie in groen
In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om te experimenteren met zelfbeheer van een wijk. Hiervoor is het noodzakelijk om te bepalen welke behoefte er in de samenleving is en op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven. Voor een experiment in 2019 is extra geld nodig voor de begeleiding van dit proces, waarbij tevens wordt onderzocht wat er nodig is om dit binnen de organisatie te borgen. Een eenmalig bedrag van € 25.000 is hiervoor nodig.

9. Inzetten van deel toeristenbelasting voor sector
Verhogen van de toeristenbelasting en inzetten om toerisme te bevorderen door het promoten en verbinden van de recreatieve en culturele mogelijkheden. Met Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing wordt uitvoering gegeven aan het convenant + actieplan ‘Versterken Toerisme en Recreatie’ en gewerkt aan het sluiten van een Service Level Agreement (SLA). Er zal eerst geïnvesteerd moeten worden om daadwerkelijk economisch en maatschappelijk rendement te genereren. Voor de komende 4 jaar gaat het om een gemeentelijke investering van €45.000 per jaar. De verwachting is dat de investeringen na een opstartperiode van 4 jaar geheel privaat zijn (dus geen investering meer door Gemeente Voorschoten).