Begroting 2019

P6 Sociaal Domein

Lasten, baten, saldo

Lasten € 19.074.139
Baten € -5.173.569
Saldo € 13.900.570