Begroting 2019

P2 Verkeer en vervoer

Lasten, baten, saldo

Lasten € 3.017.914
Baten € -124.053
Saldo € 2.893.861