Begroting 2019

P0 Bestuur en ondersteuning

Lasten, baten, saldo

Lasten € 13.641.118
Baten € -38.224.190
Saldo € -24.583.072