Begroting

Meerjarenbeeld 2019-2022

Tabel 61 (Bedragen * € 1.000)

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

startsaldo begroting 2019 (kadernota 2019)(1)

88

162

488

329

Onontkoombare autonome ontwikkelingen

2019

2020

2021

2022

meicirculaire (conform informatiebrief raad 14 juli 2018)

123

536

264

-14

armoede en schulden

-22

-22

0

0

armoedebestrijding kinderen

5

5

5

5

kapitaallastenontwikkeling

10

36

117

128

Realistisch ramen zorg in natura (jeugdzorg)

-300

0

0

0

huisvestingslasten CJG

-39

-39

-39

-39

overige kleine wijzigingen

-7

-11

-19

-21

Herziening mei-circulaire

19

19

19

19

Totaal (2)

-210

525

347

78

Overige ontwikkelingen/uitwerkingen kadernota

2019

2020

2021

2022

koepelvrijstelling

0

0

0

0

uitstel rioolheffing (opbrengst ozb)

-113

0

0

0

uitstel rioolheffing (terugdraaien verlaging opbrengst rioolheffing)

113

0

0

0

Afvalstoffenheffing 2019

-124

0

0

0

vrijval voorziening afvalstoffenheffing

124

0

0

0

extra inzet jeugdhulpaanbieders binnen CJG

-70

-70

-70

-70

Activiteiten Vrijetijdsbesteding Thuishulp en Vormingsactiviteiten

-15

-15

-15

-15

IHP (onderzoek)

-10

0

0

0

invulling taakstelling subsidies 2019 

-128

0

0

0

Totaal (3)

-223

-85

-85

-85

Uitwerking coalitieakkoord

2019

2020

2021

2022

uitvoeren kwaliteitsmaatregelen Voorstraat

-15

0

0

0

opstellen beeldkwaliteitsplan centrum

-18

0

0

0

opleidingskosten wijkambassadeurs

-5

0

0

0

energiebezuiniging 2019 (uit reserve duurzaamheid)

-45

0

0

0

coördinatie en uitvoering Energietransitie (uit reserve duurzaamheid)

-30

-30

0

0

bijdrage per inwoner Platform Slappe Bodem

-3

-3

-3

-3

actualiseren woonvisie en opstellen prestatieafspraken

-15

0

0

0

participatie in groen

-25

0

0

0

economische promotie

-45

-45

-45

-45

Totaal (4)

-200

-78

-48

-48

Dekking ontwikkelingen begroting 2019 - 2022

2019

2020

2021

2022

Dekking kosten jeugd reserve sociaal domein

300

0

0

0

Inzet incidentele subsidies 2019 ter dekking

38

0

0

0

Dekking taakstelling subsidies 2019 uit reserve sociaal domein

90

0

0

0

Dekking reserve duurzaamheid (energiebezuiniging)

45

0

0

0

Dekking reserve duurzaamheid (energietransitie)

30

30

0

0

verhoging toeristenbelasting

45

45

45

45

Totaal (5)

548

75

45

45

Begrotingssaldo 2019-2022 (1+2+3+4+5)

3

599

747

319