Begroting

Toelichting baten en lasten

Tabel 62

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2017

2018

2019

"-"= nadeel / "+"= voordeel

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

36.801

-10.779

26.023

36.747

-12.861

23.886

38.224

-13.641

24.583

P1 Veiligheid

128

-1.859

-1.732

154

-1.836

-1.682

155

-1.867

-1.712

P2 Verkeer en vervoer

205

-2.422

-2.217

119

-2.851

-2.732

124

-3.018

-2.894

P3 Economie

175

-362

-187

179

-401

-222

226

-349

-123

P4 Onderwijs

153

-1.796

-1.642

75

-1.695

-1.620

80

-1.626

-1.546

P5 Sport, cultuur en recreatie

549

-4.877

-4.328

862

-5.892

-5.030

174

-5.168

-4.994

P6 Sociaal Domein

5.728

-17.970

-12.242

5.413

-18.555

-13.142

5.174

-19.074

-13.901

P7 Volksgezondheid en milieu

7.668

-7.220

448

6.606

-6.059

547

6.638

-6.408

231

P8 Wonen en bouwen

2.273

-3.159

-886

3.865

-6.220

-2.355

1.557

-2.497

-939

Saldo van baten en lasten

53.680

-50.443

3.236

54.021

-56.371

-2.350

52.353

-53.649

-1.296

Onttrekking aan reserves

10.706

-

-

2.690

-

-

1.391

-

-

Toevoeging aan reserves

-

-9.999

-

-

-963

-

-

-92

-

Mutaties reserves

-

-

708

-

-

1.727

-

-

1.298

Geraamde resultaat

64.386

-60.442

3.944

56.710

-57.334

-623

53.744

-53.741

3

Per saldo geeft 2019 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 2.620 positief.