Begroting 2019

Bedrijfsvoering

In de paragraaf bedrijfsvoering licht het gemeentebestuur het voorgenomen beleid toe op het gebied van de PIOFACH-taken. PIOFACH staat voor personeel, informatievoorziening, organisatie,  financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. Globaal gezegd zijn het de taken die nodig zijn om de gemeente als organisatie te laten functioneren.

In Voorschoten zijn de bedrijfsvoeringstaken belegd bij de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). De gemeente als organisatie heeft deze taken daardoor niet meer zelf in huis. Het bestuur van de WODV is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringstaken. Uit oogpunt van transparantie vindt de verantwoording hierover plaats in de paragraaf bedrijfsvoering van de werkorganisatie.

Voorschoten betaalt jaarlijks aan de WODV de volgende bijdragen:

Tabel 56

Programma*

2019

2020

2021

2022

P0 Bestuur en ondersteuning

    8.287.564

    8.150.521

    8.212.184

    8.265.629

P1 Veiligheid

       481.557

       481.557

       481.557

       481.557

P2 Verkeer en vervoer

       813.403

       813.403

       813.403

       813.403

P3 Economie

       142.344

       142.344

       142.344

       142.344

P4 Onderwijs

       151.204

       151.204

       151.204

       151.204

P5 Sport, cultuur en recreatie

    1.150.127

    1.150.127

    1.150.127

    1.150.127

P6 Sociaal Domein

    1.278.912

    1.278.912

    1.278.912

    1.278.912

P7 Volksgezondheid en milieu

    1.368.851

    1.368.851

    1.368.851

    1.368.851

P8 Wonen en bouwen

    1.391.843

    1.391.843

    1.391.843

    1.391.843

Totaal

 15.065.807

 14.928.763

 14.990.426

 15.043.871

* gebaseerd op de begroting 2019 van de WODV

De bijdrage aan de WODV vanuit het programma bestuur en ondersteuning is relatief hoog ten opzichte van de overige programma's. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten op het taakveld 0.4 overhead (€ 7,1 miljoen) in programma 0.