Begroting 2019

Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In deze paragraaf beschrijven welke bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen nog van toepassing zijn op de gemeentelijke begroting. Er zijn geen nieuwe bezuinigingen, taakstellingen of ombuigingen voor 2019 en verder van toepassing op de begroting. Uiteraard hebben we nog wel deels te maken met het dekkingsplan van de begroting 2018 waarvan de doorwerking ook in deze begroting zichtbaar is.

De volgende definities zijn van toepassing op deze paragraaf:

Een bezuiniging wordt rechtstreeks op de baten en lasten van de begroting verwerkt. Bij de kadernota wordt vaak aangekondigd op welke posten wordt bezuinigd, in de begroting die de raad vervolgens vaststelt zijn deze bezuinigingen verwerkt.
Een taakstelling is een opgave die de organisatie voor de langere termijn wordt opgelegd. Hieronder valt bijvoorbeeld het voornemen om het personeelsbestand terug te brengen met een opgelegd bedrag of percentage. Om dit te kunnen realiseren moet er nog een plan worden opgesteld en moet er nog rekening gehouden worden met frictiekosten en dergelijke. Pas op langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten.
Ombuigingen hebben een beleidsinhoudelijk overweging en hebben daardoor een politieke lading. Een voorbeeld hiervan is de afweging of de gelden van het sociaal domein voor andere zaken dan het sociaal domein zouden kunnen worden ingezet.

De realiteitswaarde is hieraan gekoppeld:
• Een op programma verwerkte bezuiniging is reëel. Het budget is verlaagd en er is een verantwoordelijk budgethouder.
• Bij een taakstelling is de onderliggende toelichting van belang, het realiteitsgehalte kan pas later beoordeeld;
• Een ombuiging vergt een beleidsinhoudelijke afweging, de besluitvorming in de raad is hiervoor van belang.

Alle bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen zoals opgenomen in de begroting 2018 zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting. De nog actuele bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen treft u hieronder aan.
Tabel 59

Paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

2019

2020

2021

2022

Taakstellingen

1. Verminderen bijdrage zwembad

0

0

400.000

400.000

2. Cultureel centrum afstoten

0

0

130.000

130.000

3. Kinderboerderij

0

58.000

58.000

58.000

Totaal taakstellingen

0

58.000

588.000

588.000

Ombuigingen

4. Beleid WMO vervoer

0

75.000

75.000

75.000

5. Aangepast beleid subsidies

114.430

228.859

228.859

228.859

6. Onderhoud sportterreinen stoppen

0

41.000

41.000

41.000

Totaal ombuigingen

114.430

344.859

344.859

344.859

Toelichting op de stand van zaken

1. Vermindering bijdrage zwembad

In 2017 is hard gewerkt aan een structureel evenwichtige begroting voor 2018 en verder. Daarbij moesten maatregelen genomen worden. Een van de maatregelen is om de (exploitatie)subsidie van zwembad Het Wedde vanaf 2021 te stoppen.
Bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2017 is motie 049 Beëindiging subsidie zwembad Het Wedde unaniem aangenomen. In deze motie is de opdracht aan het college gegeven om een onafhankelijke taskforce in te stellen, die advies geeft over de wijze waarop zwemmen voor inwoners van Voorschoten behouden kan blijven. Het advies van de taskforce 'Zwemmen in voorschoten' wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

2. Cultureel centrum afstoten

Gesprekken met de gebruikers van het cultureel centrum zijn gestart, samen met de gebruikers worden alternatieve locaties bekeken. Voorbereidingen worden getroffen voor de verkoop en herontwikkeling van de locatie.

3. beleid WMO vervoer

Inwoners worden gestimuleerd om gebruik te maken van algemene voorzieningen i.p.v. maatwerkvoorzieningen. Daarnaast wordt ingezet op nieuwe algemene voorzieningen zoals het automaatje.

4. Aangepast beleid subsidies

Het subsidiebeleid 2020 zal worden opgesteld met het aanwezige financiële kader vanaf 2020. Voor 2019 wordt het budget voor incidentele budgetten ingezet en wordt de raad voorgesteld een eenmalige dekken ten laste van de reserve sociaal domein ter hoogte van € 90.000 beschikbaar te stellen.

5. Onderhoud sportterreinen stoppen

De verenigingen zijn op de hoogte gesteld van het voornemen. Binnenkort worden de gesprekken gevoerd over het beëindigen van de gemeentelijke inzet in het onderhoud van de natuurgrasvelden.