Begroting

Uitgangspunten

Tabel 60

Onderwerp

Begroting 2019

Begroting 2018

Salarissen
De salarissen van de griffie en de gemeentesecretaris worden in de begroting van Voorschoten opgenomen. De salarissen van de medewerkers van de werkorganisatie Duivenvoorde worden geraamd in de begroting van Werkorganisatie. Op dit moment is er nog geen nieuwe cao. N.a.v. de meicirculaire is er een stelpost opgenomen van € 475.000 ter dekking van de cao consequenties. Zodra een nieuwe cao wordt overeengekomen zullen we uw raad informeren over de eventuele financiële consequenties.

Stelpost
€ 475.000

0,0%

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd  op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2018 van het CPB. Voor 2019 bedraagt deze 2,3%. In 2018 zijn de budgetten niet geïndexeerd. We stellen voor de indexering in 2019 wel te ramen op een stelpost om deze daar in te zetten waar knelpunten als gevolg van prijsstijging zich voordoen. overigens is deze stelpost gedeeltelijk al ingezet in de kadernota.

2,3%

0%

Subsidies
Voor de gesubsidieerde instellingen gaan wij uit van de in de begroting aanwezige meerjarige taakstelling op de subsidies. Het financieel effect daarvan is al verwerkt in het meerjarenbeeld. Om die reden vindt er op dit moment dan ook geen indexatie plaats.

0%

0%

Verbonden partijen
Voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan wij uit van de ingediende begrotingen.

ontwerp begroting GR 2019

ontwerp begroting GR 2018

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 bedraagt voor 2019 2,3% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

2,3%

1,4%

Omslagrente
Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente voor 2019 bedraagt na berekening net als in 2018 1 %.

1%

1%

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de meicirculaire.

Mei-circulaire 2018

Mei-circulaire 2017