Begroting 2019

P1 Veiligheid

Lasten, baten, saldo

Lasten € 1.866.854
Baten € -154.662
Saldo € 1.712.192