Begroting 2019

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

 
Tabel 132

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

1a Waarde woningen eigenaren

-3.010.800

-3.010.800

-3.010.800

-3.010.800

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-306.975

-306.975

-306.975

-306.975

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-223.589

-223.589

-223.589

-223.589

Subtotaal

-3.541.364

-3.541.364

-3.541.364

-3.541.364

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

1e OZB waarde niet-woningen

74.484

74.484

74.484

74.484

2 Inwoners

4.070.189

4.070.953

4.071.971

4.071.716

3a Eén-ouder-huishoudens

603.600

606.856

609.951

609.959

3b Huishoudens

1.029.981

1.029.981

1.029.981

1.029.981

3c Eenpersoonshuishoudens

182.261

317.935

182.622

182.478

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

10.509

10.749

11.351

11.275

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

40.097

41.870

44.456

47.780

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

42.714

44.023

46.612

47.805

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

342.374

345.020

347.549

347.552

3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

778.762

784.783

790.533

790.541

3i Medicijngebruik met drempel

1.186.797

1.187.987

1.207.189

1.206.066

4a Inwoners: jongeren < 18 jaar

3.594.602

3.585.708

3.578.565

3.559.235

4b Inwoners < 65 jaar

76.495

77.057

79.938

79.850

5 Inwoners: ouderen > 64 jaar

584.032

583.799

584.442

584.266

5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

49.194

49.194

49.213

49.213

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

534

542

585

582

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

157

160

174

178

7 Lage inkomens

80.638

80.664

80.744

80.744

7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.012.598

1.011.913

1.013.790

1.013.343

7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

29.819

30.307

31.622

31.825

7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

78.162

79.446

82.891

83.425

7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

61.535

62.545

65.257

65.677

7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

99.453

99.542

99.658

99.119

7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

-1.062.691

-1.070.877

-1.078.768

-1.078.768

7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

-1.081.852

-1.090.217

-1.098.197

-1.098.197

7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

56.185

56.621

58.765

58.765

7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

147.412

148.550

154.179

154.183

7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

116.209

117.107

121.544

121.546

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

707.386

721.337

727.022

735.550

8b Loonkostensubsidie

11.647

11.655

11.655

11.655

8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

63.512

63.693

64.611

65.726

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

148.106

149.554

152.654

156.130

8e Re-integratie klassiek

84.754

84.753

84.752

84.752

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

93.316

93.688

93.831

94.173

11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

716.834

722.321

729.477

728.862

11c Wajong

173.553

173.183

174.202

173.959

12 Minderheden

375.675

375.675

375.699

375.699

13 Klantenpotentieel lokaal

927.326

930.967

935.352

938.582

14 Klantenpotentieel regionaal

117.001

117.544

118.191

118.638

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-61.160

-61.240

-61.337

-61.006

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-78.430

-78.514

-78.620

-78.196

16 Oppervlakte land

45.781

45.781

45.781

45.781

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

30.799

30.799

30.799

30.799

19 Oppervlakte binnenwater

1.672

1.672

1.672

1.672

21 Oppervlakte bebouwing

61.328

61.328

61.328

61.328

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

321.127

321.152

321.152

321.152

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

227.938

227.938

227.938

227.938

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

4.620

4.621

4.621

4.621

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

5.810

5.810

5.810

5.810

24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

663.781

663.781

663.781

663.781

25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

615.209

615.209

615.209

615.209

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

28.067

28.067

28.067

28.067

31a ISV (a) stadsvernieuwing

1.654

1.654

1.654

1.654

31b ISV (b) herstructurering

2.235

2.235

2.235

2.235

32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.253.369

1.254.007

1.252.305

1.252.731

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

12.784

12.784

12.784

12.784

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

186.238

186.238

186.238

186.238

36 Meerkernigheid

9.065

9.065

9.065

9.065

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.085

60.076

60.103

60.096

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

15.026

15.027

15.027

15.027

38 Bedrijfsvestigingen

193.712

193.712

193.712

193.712

39 Vast bedrag

249.398

249.487

249.929

249.929

Subtotaal

19.473.467

19.631.758

19.557.798

19.558.772

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2019

2020

2021

2022

Uitkeringsfactor

1,572

1,592

1,604

1,616

Subtotaal (B x C (=uf))

30.612.290

31.253.759

31.370.707

31.606.976

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

-5.140

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

56d Suppletieregeling integratie sociaal domein

-8.692

-8.692

-8.692

-8.692

61 Suppletieregeling OZB

12.075

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

-1.757

-8.692

-8.692

-8.692

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

10.215

10.215

10.215

10.215

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

50.342

62.928

75.513

75.513

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

89.992

89.992

89.992

89.992

262 Schulden en armoede (DU)

21.068

21.068

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

171.617

184.203

175.720

175.720

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

259 Beschermd Wonen (IU)

-1.842

0

0

0

260 Participatie (IU)

124.057

137.926

142.624

155.259

261 Voogdij/18+ (IU)

481.850

481.850

481.850

481.850

Subtotaal

604.065

619.776

624.474

637.109

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker/gemeenteposten

2019

2020

2021

2022

Vrijval BTW-compensatiefonds obv realisatie 2017

167.000

167.000

167.000

167.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders

82.950

82.950

82.950

82.950

Rijksvaccinatieprogramma

48.000

48.000

48.000

48.000

Subtotaal

297.950

297.950

297.950

297.950

Totaal

28.142.801

28.805.633

28.918.796

29.167.699

Functie 921 Gemeentefonds

27.538.736

28.185.857

28.294.322

28.530.590

Functie 923 Sociaal Domein

604.065

619.776

624.474

637.109