Begroting 2019

P3 Economie

Lasten, baten, saldo

Lasten € 349.246
Baten € -226.273
Saldo € 122.973