Begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel: 125

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2019

2020

2021

2022

( "-"= nadeel /"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

38.224

-13.641

24.583

38.980

-13.724

25.256

39.157

-13.864

25.293

38.860

-14.085

24.775

P1 Veiligheid

155

-1.867

-1.712

155

-1.866

-1.712

155

-1.876

-1.721

155

-1.876

-1.721

P2 Verkeer en vervoer

124

-3.018

-2.894

124

-3.099

-2.975

124

-3.601

-3.477

124

-3.621

-3.497

P3 Economie

226

-349

-123

226

-316

-90

226

-276

-50

199

-249

-50

P4 Onderwijs

80

-1.626

-1.546

80

-1.611

-1.531

80

-1.605

-1.525

80

-1.600

-1.520

P5 Sport, cultuur en recreatie

174

-5.168

-4.994

177

-5.023

-4.846

166

-4.499

-4.333

166

-4.504

-4.338

P6 Sociaal Domein

5.174

-19.074

-13.901

5.174

-18.513

-13.339

5.174

-18.447

-13.273

5.174

-18.345

-13.171

P7 Volksgezondheid en milieu

6.638

-6.408

231

6.503

-6.476

27

6.503

-6.501

2

6.621

-6.516

105

P8 Wonen en bouwen

1.557

-2.497

-939

1.244

-2.169

-925

963

-2.036

-1.073

845

-1.904

-1.058

Saldo van baten en lasten

52.353

-53.649

-1.296

52.661

-52.798

-136

52.548

-52.705

-157

52.223

-52.699

-476

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

344

0

344

265

0

265

250

0

250

250

0

250

P2 Verkeer en vervoer

189

0

189

154

0

154

454

0

454

454

0

454

P3 Economie

40

0

40

40

0

40

0

0

0

0

0

0

P4 Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

51

-92

-41

51

-92

-41

51

-36

14

51

-20

31

P6 Sociaal Domein

640

0

640

250

0

250

125

0

125

0

0

0

P7 Volksgezondheid en milieu

90

0

90

30

0

30

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

37

0

37

38

0

38

61

0

61

61

0

61

Totaal mutaties reserves

1.391

-92

1.298

828

-92

735

941

-36

904

816

-20

795

Resultaat

53.744

-53.741

3

53.489

-52.890

599

53.489

-52.741

747

53.039

-52.719

319

Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:

 • 2019      € 2.620
 • 2020      € 599.372
 • 2021      € 747.199
 • 2022      € 319.381   

De volgende reservemutaties worden met de voorliggende begroting besloten en zijn reeds verwerkt in bovenstaand overzicht.

 • Ter dekking van de kosten voor jeugdzorg in 2019 een bedrag van € 300.000 uit de reserve sociaal domein;
 • Ter dekking van de taakstelling op de subsidies in 2019 een bedrag van € 90.000 uit de reserve sociaal domein;
 • Ter dekking van de inzet om energiebesparing te realiseren een bedrag van € 45.000 uit de reserve duurzaamheid in 2019;
 • Ter dekking van de coördinatie van energietransitie een bedrag van € 30.000 in 2019 en € 30.000 in 2020 uit de reserve duurzaamheid ;


Hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele lasten en baten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'.

Incidentele baten en lasten
Om te kunnen beoordelen of de begroting materieel in evenwicht is (structurele lasten worden door structurele baten afgedekt) moeten de incidentele lasten en baten inzichtelijk te worden gemaakt.

Onder de lasten en baten die in dit overzicht moeten worden opgenomen, vallen o.a.:

 • bijzondere baten a.g.v. verkoop van gemeentelijke eigendommen
 • verkoop tafelzilver
 • extra dividenduitkering
 • incidentele bouwleges
 • extra afschrijvingen t.l.v. de exploitatie
 • extra dotaties aan voorzieningen o.a. voor onderhoud
 • investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen
 • dotaties en onttrekkingen aan de algemene reserve
 • baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid
 • voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
 • éénmalige subsidies

In de tabel hierna treft u de in kaart gebrachte incidentele baten en lasten aan.

Tabel 126

 

LASTEN

BATEN

 +/+ is voordeel (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Verkiezingen

-30

30

VPB-heffing

-64

-15

64

15

Projecten economische agenda Leidse regio

-40

-40

40

40

Parkeeronderzoek centrum

-10

Verkeersonderzoek rotonde leidseweg

-25

Brede welzijnsorganisatie

-75

-75

Beschermd wonen

-50

-50

-50

Preventieve begeleiding statushouders

-50

-50

Langer thuis wonen

-75

-75

-75

Incidenteel subsidiebudget 19

-128

38

Uitstel rioolheffing op eigenaar met 1 jaar

113

-113

Jeugdhulp 2019

-300

Incidentele onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing

124

Verlaging afvalstoffenheffing

-124

Onderzoek IHP

-10

uitvoeren kwaliteitsmaatregelen Voorstraat

-15

opstellen beeldkwaliteitsplan centrum

-18

opleidingskosten wijkambassadeurs

-5

Energiebezuiniging 2019 

-45

Coördinatie en uitvoering Energietransitie

-30

actualiseren woonvisie en opstellen prestatieafspraken

-15

participatie in groen

-25

Dekking incidentele lasten middels reserves

750

250

125

0

Totaal incidenteel

-897

-305

-125

0

809

305

125

0

Saldo incidentele lasten en baten

-88

0

0

0

Begrotingssaldo

3

599

747

319

Structureel saldo

90

599

747

319

Nagenoeg alle incidentele baten en lasten betreffen mutaties die vanuit de kadernota en wijzigingen daarna zijn opgenomen.

Tabel 127

Structureel begrotingsresultaat (bedragen * € 1.000)

2019 

2020

2021

2022

Begrotingssaldo vóór dekking

-545

524

702

274

Dekking opgenomen in begroting

548

75

45

45

1. Saldo begroting

3

599

747

319

Waarvan incidentele dekking uit reserves

750

250

125

0

Waarvan incidentele baten

59

55

0

0

Waarvan incidentele lasten

-897

-305

-125

0

2. Saldo incidentele posten

-88

0

0

0

3. Structureel resultaat (1 -/- 2)

90

599

747

319

Structureel evenwicht
Op basis van bovenstaand overzicht wordt aangetoond dat de Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is. Dit houdt in dat structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

De volgende reservemutaties vinden plaats in de begroting:

Tabel 128

Progr.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

2022

0

RIF bijdrage

250

250

250

250

0

Verkiezingen

30

0

0

0

0

Vpb-heffing

64

15

0

0

2

Knooppunt Voorschoten

30

30

30

30

2

Herinrichting leidseweg nrd

4

4

4

4

2

Vlietwijk wegen

101

101

101

101

2

Vlietwijk openbare verlichting

18

18

18

18

2

Parkeeronderzoek centrum

10

0

0

0

2

Verkeersonderzoek rotonde

25

0

0

0

2

Rijnlandroute

0

0

300

300

3

Economische agenda LR/economie 071

40

40

0

0

5

Kunstgrasvelden

-41

-41

14

31

6

Taakstelling subsidies 2019

90

0

0

0

6

Brede welzijnsorganisatie

75

75

0

0

6

Langer thuis wonen

75

75

75

0

6

Beschermd wonen

50

50

50

0

6

Preventieve begeleiding statush.

50

50

0

0

6

Jeugdhulp

300

0

0

0

7

Verkoop accommodaties

15

0

0

0

7

Energiebezuiniging

45

0

0

0

7

Coördinatie energietransitie

30

30

0

0

8

2e ontsluitingsweg Rrimwijk

3

3

3

3

8

Van der Hoevenpark/Dobbewijk

9

9

9

9

8

GREX DVC

26

27

49

49

Totaal

1.298

735

904

795