Begroting 2019

P2 Verkeer en vervoer

2.1 Verkeer en vervoer

Taakveld:

Wat gaan we doen?

Hoe doen we dat?

Verbeteren van de verkeersveiligheid van Voorschoten;

Verbeteren van de doorstroming van Voorschoten;

Overlast beperken t.a.v. bereikbaarheid;

De openbare ruimte, schoon, heel en veilig houden;

Het verduurzamen van de mobiliteit.

Samenwerken met politie en scholen (bestuur, directie, ouderraden) om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren;

Onderzoek aan de rotonde bij het gemeentehuis t.b.v. veiligheid en doorstroming;

Verbeteren van de doorstroming Lammenschansplein;

Overlast beperken door informatieverstrekking, omleidingen en gepaste maatregelen;

Samen met Leidschendam-Voorburg, Leiden en belangenorganisaties pleiten voor volledige herplanting van bomen langs de A4;

Onderhoud openbare ruimte (wegen en pleinen):

  • Het opstellen van een Beheerplan Schoon
  • Het stimuleren en faciliteren van acties en initiatieven om zwerfafval tegen te gaan.

Toelichting

De beperkt beschikbare financiële middelen worden op een sobere en doelmatige wijze ingezet om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren. Conform het Verkeerplan Voorschoten prevaleert verkeersveiligheid hierbij boven leefbaarheid en leefbaarheid boven bereikbaarheid. De komende jaren is het niet mogelijk om grote investeringen te doen in de openbare ruimte (met uitzondering van de Leidseweg Noord, gedeelte Zuid). Dit betekent dat er een andere (creatieve) manier van denken dient te komen over de opgaven voor verkeer (en veiligheid). Voor het verhogen van de verkeersveiligheid zal vooral gekeken moeten worden naar het beïnvloeden van verkeersgedrag in plaats van het treffen van grootschalige reconstructies in de buitenruimte.           

Samenwerken met politie en scholen (bestuur, directie, ouderraden) om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren
Voortzetting van de aanpak om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren, zoals verkeersexamens en de campagne “wij gaan weer naar school”.

Onderzoek aan de rotonde bij het gemeentehuis t.b.v. veiligheid en doorstroming
De rotonde op de kruising Leidseweg, Raadhuislaan, Koninklijke Julianalaan zorgt voor vertraging op de traverse. Een van de gevolgen hiervan is sluipverkeer door de woonwijken om deze kruising te vermijden. Ook gebeuren er ongevallen en bijna-ongevallen tussen afslaande automobilisten en recht doorgaande fietsers. Om inzicht te krijgen in de verbeteringsmogelijkheden voor zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid wordt door een extern adviesbureau een onderzoek uitgevoerd naar deze rotonde.

Verbeteren van de doorstroming Lammenschansplein
De aanbesteding van het projectonderdeel Europaweg/ Lammenschansplein staat gepland voor het jaar 2019. Samen met de provincie en de gemeente Leiden zien wij in dit kader toe op een vlotte doorstroming tussen Voorschoten en de A4. Ook zullen wij samen met belanghebbenden erop toezien dat de overlast van de bouwwerkzaamheden tot een minimum wordt beperkt. De Provincie en Leiden houden we eraan om de knelpunten op het Lammenschansplein te verhelpen en de doorstroming naar de A4 te verbeteren. Dit mag echter nooit ten koste gaan van het fietsverkeer.

Overlast beperken door informatieverstrekking, omleidingen en gepaste maatregelen
Optimalisatie van informatievoorziening rondom aanleg RijnlandRoute en werkzaamheden aan de openbare ruimte op Voorschotens grondgebied. Monitoren van de bouwwerkzaamheden aan de RijnlandRoute om eventueel met maatregelen de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. Richting de provincie dringen wij er op aan dat in het kader van de boorwerkzaamheden van de RijnlandRoute nulmetingen plaatsvinden. Naast de aanleg van de RijnlandRoute vindt ook de MIRT-verkenning A4 tussen Burgerveen en de N14 plaats. Hierbij wordt onder meer de aanleg van een extra rijstrook op het traject A4 knooppunt Burgerveen-N14 onderzocht en op welke wijze deze extra rijstrook dient te worden vormgegeven. Ook in dit kader zullen wij pleiten voor afname van geluidsoverlast door de A4.  

Samen met Leidschendam-Voorburg, Leiden en belangenorganisaties pleiten voor volledige herplanting van bomen langs de A4
We lobbyen samen met Leidschendam-Voorburg, Leiden en belangenorganisaties bij de Provincie om maatregelen te nemen het uitzicht te verbeteren en de overlast van geluid van de A4 te verminderen.

Onderhoud openbare ruimte (wegen en pleinen)
Voor het schoonhouden van Voorschoten is er nog geen vastgesteld beheerplan. Om transparant in beeld te brengen welke diensten worden geleverd en wat nodig is om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren wordt in 2019 een Beheerplan Schoon opgesteld. Het uitgangspunt is een sober kwaliteitsniveau (C).  

Wij faciliteren burgers, buurtverenigingen en ondernemers die verantwoordelijkheid nemen voor een schone leefomgeving. Daarnaast initiëren wij incidentele acties om zwerfvuil tegen te gaan.