Begroting 2019

P6 Sociaal Domein

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Tabel 21

Verbonden Partij/
Samenwerkingsverband

Taakveld

Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10

Maatwerk dienstverlening 18-
Geëscaleerde zorg 18-

Gemeenschappelijke regeling Dienst  Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Maatwerk dienstverlening 18+
Maatwerk dienstverlening 18-
Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18-

Gezamenlijke afdeling werk en inkomen

Wijkteams
Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerk dienstverlening 18+
Maatwerk dienstverlening 18-