Begroting 2019

P5 Sport, cultuur en recreatie

Financiën

Exploitatie
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Lasten
Baten
Mutaties reserves
-27
-41
-41
14
31